Selülit savaşında kahraman besinler

 

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz besinlerin aynı zamanda selülit düşmanı olduğunu bilmek belki içimizi biraz rahatlatır.

Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Elif Eb­ru Gü­ner, se­lü­lit­ler ile sa­va­şan be­sin­ler ara­sın­da; su, ana­nas, kır­mı­zı acı bi­ber, ye­şil çay, ay çe­kir­de­ği ve kuş­kon­maz ol­du­ğu­nu ifade ediyor.

Ge­ne­tik eği­lim, ös­tro­jen se­vi­ye­si­nin oluş­tur­du­ğu do­la­şım bo­zuk­lu­ğu gi­bi hor­mo­nal ne­den­ler, eg­zer­siz yap­ma­mak ve iler­le­yen yaş ile cilt al­tı bağ do­ku­su­nun za­yıf­la­ma­sı, ha­mi­le­lik ha­ta­lı bes­len­me gi­bi ne­den­ler se­lü­lit olu­şu­mu­na yol açı­yor.

Dr.Elif Ebru Güner,”Ka­dın­la­rın yüz­de 90-95’in­de gö­rü­len, en çok kal­ça­da ve ba­sen­ler­de or­ta­ya çı­kan, vü­cut­ta por­ta­kal ka­bu­ğu gö­rü­nü­mü ya­ra­tan se­lü­lit sı­kış­mış yağ hüc­re­le­rin­den kay­nak­la­nı­yor.Yağ hüc­re­le­ri­nin cil­din al­tın­da bağ do­ku­su ara­sın­da sı­kış­tı­ğı­nı, bağ do­ku­su ara­sı­na sı­kı­şan yağ hüc­re­le­ri de yü­ze­ye doğ­ru iti­lin­ce cilt­te pü­tür­lü bir gö­rü­nüm or­ta­ya çık­ıyor.”dedi.

Dr. Elif Ebru Gü­ner, yağ de­po­la­rı­nı bo­şal­tan ve tok­sin­le­rin vü­cut­tan atıl­ma­la­rı­nı sağ­la­yan bir bes­len­me ve bu­nu des­tek­le­yen eg­zer­siz prog­ra­mı ile se­lü­lit­ten bü­yük oran­da kur­tul­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dr.Gü­ner, pü­rüz­süz ve ger­gin bir cilt için; trans yağ­lar­dan, tuz­dan, ra­fi­ne şe­ker­den, doy­muş yağ­lar­dan, al­kol­den ve yük­sek mik­tar­da hay­van­sal pro­te­in­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çe­ki­yor.

Dr.Elif Ebru Güner,”Ana­nas de­for­me yağ do­ku­la­rı­nı par­ça­lı­yor.Po­tas­yum açı­sın­dan ZEN­gin, C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı, bro­me­la­in’­le do­lu olan ana­nas, kan do­la­şı­mı­nı ar­tır­ma­ya des­tek olur. Ana­nas, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan, sin­di­ri­me ve enf­la­mas­yo­nun gi­de­ril­me­si­ne yar­dım­cı olan bro­me­la­in en­zi­mi sa­ye­sin­de yağ hüc­re­le­ri­nin çev­re­si­ni sa­ran de­for­me ol­muş do­ku­yu par­ça­lar ve yağ­la­rın de­po­lan­ma­sı­nı ön­ler. Böl­ge­sel öde­mi de en­gel­le­yen ana­na­sın mu­zun sağ­la­dı­ğı ya­rar­la­ra ben­zer ya­rar­la­rı da bu­lu­nu­yor. ”diye belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:”Ye­şil çay yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır. Pek çok ya­ra­rı bi­li­nen ve son yıl­lar­da ül­ke­miz­de da­ha faz­la tü­ke­til­me­ye baş­la­nan ye­şil çay, güç­lü, sağ­lık­lı bir cilt için yar­dım­cı olur. İçe­ri­ğin­de­ki ka­te­şin ile yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­ran ye­şil ça­yın çok güç­lü an­tia­ging et­ki­si bu­lu­nu­yor. Sağ­lık­lı bir sin­di­rim sis­te­mi için ye­şil ça­yın tü­ke­til­me­si öne­ri­lir. Ay­ çe­kir­de­ği do­ku­yu yok et­me­ye yar­dım­cıdır.Bü­yük kü­çük her­ke­sin sev­di­ği ay çe­kir­de­ği de an­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan zen­gin to­hu­mu ile se­lü­lit do­ku­su­nu yok et­me­ye yar­dım­cı olur. ”dedi.

Dr.Elif Ebru Güner,”Kır­mı­zıbi­ber tam bir sa­vaş­çısıdır.Ba­zı­la­rı­mı­zın çok tü­ket­ti­ği ba­zı­la­rı­mı­zın ise ka­çın­dı­ğı kır­mı­zı acı bi­ber de se­lü­lit ile sa­vaş­ta bi­ze yar­dım­cı olan bir be­sin. Vü­cu­dun iç­ten ısı üret­me­si için yar­dım­cı olan kır­mı­zı acı bi­ber, böy­le­ce vü­cu­dun da­ha hız­lı yağ yak­ma­sı­nı sağ­lar. Kuş­kon­maz kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­ler. Bir di­ğer se­lü­lit düş­ma­nı ise sof­ra­la­rı­mız­da di­ğer be­sin­le­re gö­re da­ha az yer bu­lan kuş­kon­maz. Bu sağ­lık­lı yi­ye­cek ise kan do­la­şı­mı­nı nor­mal dü­ze­ye ge­ti­rir. Kıl­cal da­mar­la­rı güç­len­di­rir. Ay­rı­ca vü­cu­du tok­sin­ler­den arın­ma­ya yar­dım­cı olur­ken, önem­li bir id­rar söktürücü gö­re­vi de gö­rür. ”diye ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr.Elif Ebru Güner,”Su cil­di dol­gun­laş­tı­rır.Ha­yat kay­na­ğı su­yu bol­ca tü­ket­mek bi­le pek çok so­ru­nun or­ta­dan kalk­ma­sı­nı ya da azal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Her gün en az 8 bar­dak su iç­mek cil­di dol­gun­laş­tı­rır, yağ­la­rı ya­kar ve se­lü­lit­le­rin da­ha az gö­rün­me­si­ne yar­dım­cı olur.”dedi.

 

CEVAP VER

Lütfen mesajınızı girin
Lütfen buraya isminizi giriniz